Saturday, May 30, 2009

एक अश्रू

एक अश्रू ओघाळला,
आणि गालावर येऊन बसला.
मी काही बोलायाच्या आत,
माझ्याकडे बघून हसला.

वरुन मला म्हणतो कसा,
ए वेड्या तू एवढा दुखी कसला.
काय अस झाल तुझ की,
तू एवढा रुसून बसला.

सुख-दुखाचा आलेख नेहमीच,
होत असतो वरखाली.
चिंता करत नको बसू,
यानेच तर आयुष्यात रंगत आली.

दररोज एक नवीन पहाट,
एक नवीन दिवस उजडतो.
ए रड्या आता रडू नकोस,
तुझी सरी दुख: घेऊन मी निघून जातो.

खरच तुला कळत नाही.........

खरच तुला कळत नाही.........
तुझ ते रुसण,
आणि परत हसण,
माझ त्यात रुळण,
आणि तुझ नुसतच खेळण.

खरच तुला कळत नाही........
तुझ ते चालण,
नकळत वाट टाळण,
माझ ते जळण ,
आणि तुझ वळूनही न पाहाण.

खरच तुला कळत नाही........
तुझ ते सजण.
मुरडत मुरडत लाजण.
मझ त्यात हरण,
आणि तुझ नेहमीच जिंकण.

खरच तुला कळत नाही........
तुझ ते पाहण.
नखरे करत रहाण.
माझ त्यात भूलण,
आणि तुझ नुसतच झूलण.

खरच तुला कळत नाही,
का काळतय पण वळत नाही.
असतात अशी काही गणित,
जी काही केल्या जुळत नाही.