Sunday, November 15, 2009

Nirmitichya Vatevar

Lekhan karanaryala ‘Aapan ka lihito aahot ’ ha prashna, kahi lekhan kelyavar, adhik tivratene padayala legato. Pratyek lekhakacha lekhan pravas ha vegala asato, asava. Shabd madhyamatun kahi aavishkar karayacha, manatale kahi shabdat mandayache ase vatayala lagalyanantar aapoaap kahiek madhyam nivadale jate. Katha-kadambarri-kavita-natak-lekh ityadi. Tehi poornpane tharavalele asate ase navhe. Ekhade hatalun pahilyavar dusare karun pahavese vatate, ekahun adhikahi jamun jate. Ekachi suruvat karun dusaryathi sthir hota yete. Pan ha aavishkar suru jhala, kahi lihun jhale aani te vachakanparyant pohochale ki ‘Aapan ka lihito aahot ’ asa prashan padat rahato. Vachakahi tase vicharu shakatat. Utsukata, kutuhal yapoti. Jitake lihit jave titaka ha prashna varamvar aani vyapakpane padat jato.

Mi kavita lihili tevha 10-11 varshanchi hote. Shaletalya dhadyat kavita asat tevha aapanahi tase lihave ase vatale asanar. Karan gharidari sahityik rachayacha’ nad lagala hota. Mhanaje shaletale dhade aani goshtinachi pustake vatavaran navhate. Ajubajula kunich lihinare navhate. Pan tyahi adhi ‘goshti vachatana majhyahi manat khup kalpana yeun tyatun majhya goshti tayar hot hotya. Tasha goshti mi ajun rachate aahe ase mhanata yeil. Lekhanchya pravasat aani pratyaksha lihinyachya prakriyet mala sagalyat avdanare mhanaje mi rachalele ase kahitari. Ekhadi gosht, samvad, prasang, vatavaran ya sagalyatun ubhi rahanari majhya lekhanatali ‘manasa’. Ti manasa, nave gheun, ek vishisht rup gheun kagadavar rachali jatat aani ti tashi lekhanatun tevhadhyapurati jivant jhali ki mala nirmiticha mhanatat to nikhal anand milavun detat.

Hi sgali manase khari asatat ka? Itarani mala he anekada vicharale aahe. Ti kharya aayushyatun betaleli pan goshtitali ashi kharya kalpanechi misalan asate he tar jhalech. Agadi kharikhuri mhanaje majhya anubhavatali manase mi jashichya tashi kadhich manadali nahit. Pan lekhanatalya pratyek vyaktimage mi anubhavalele kahitari asanarach ase mala vatate. Aataparyant anek katha, kahi kadambarya lihun jhalyavar kityek manase tyat aali aahet. Majhe lekhan vartamanatalya vastavashi nate sanganare asalyamule mhanaje sampoornpane bhavishyakalin kimva agadi eitihasik va fantasy chya angane janare va tatsam kahi nasalyane te khare aani kharyashi sambandhit aahe asech mi manate. Pratyek lekhakachi paddhat hi nakkich vegali asate. Tyamule ithe mi majhyapuratech keval mhanate aahe.

Lekhache swatantrya aani kalpanashaktitun nirman karnyacha khel ya goshti mala khup mahatvachya vatatat. Tyamule anubhavatali manase jashichya tashi mandane ase mi kadhich kele nahi. Tyat mala maja vatat nahi. Karan majha anand anubhavatun kahi vegalech, apale ase rachanyatun milato. Tyamule amuk ekhada prasang kahi drushtikon va vichar kimva prasang-swabhav ase anek mi tayar kelelya vyaktinmarfat majhya lekhanat yete.

Tyamule pratinidhik ase kahi lihile pahije he mala patat nahi. Karan itakya sagalya manasanchya namunyat kon tase pratinidhitva karu shakate ? Agadi aapalya lahanshya aayushyache simit vartul ghetale tari tya parighat yenari sagali manase kiti vaishishtyapoorn, vegali asatat. Anekada soyisathi aapan amuk ek gat, samuh, samaj, yababat sarv sadharikaran karu shakato. Pan te eka mothya sandrbhat kahi vastav mandanyapurate asau shakate. Katha-kadambarichya lalit lekhanat te eka tya tya vishisht vyaktipuratech ghadanare asate.

Majhya ‘Tyanantar’ ya dirghkathetala Lalit aapale ghar, bayako, mulaga, nokari sodun ek divas achanak chalata hoto. Tyanantar Radhikechi katha ghadate. Pan hi mhanaje kahi sarvasadharan je navare ghar sodun jatat te va tyanchya bayaka yanchi pratinidhik goshta nahiye. Karan yatali stri hi Radhika aahe. Tila mi vishisht rup, vichar, samvedana, dilya aahet. Tyamule hi keval Radhikechi pratikriya aahe. Aayushyatch ekandarine sarvsadharan ase vartan nehamich ghadate ase nahi. Soyine aapan tase vargikaran kele tarihi aani samaja tase te ghadat aselach tar mala tyapalikadache je kahi sarvsadharan nahi tyat adhik gamya aahe ase mhanata yeil.

‘Sthalantar’ madhalya Jagadish- Sawitri ya savatra bhavandanche nate va Jagdish-Nandita ya mamanbhachiche nate he mhanunach keval vyakhyetale nate nahi. Te tyanche ase, to Jagadish aahe, ti Nandita aahe mhanun ubhe rahilele nate aahe. Aani mhanunach tyache lahanmothe kangore tapasat, tyatalya guntagunti ukalat lihayala mala avadale aahe.

‘Sthalantar’ hi majhi pahili kadambari. Kavita, mag laghukatha, katha, dirghakatha ase mi aakarane dirgh lihit gele. Muddam vichar kela navhata, pan manat manase disali, nati lakshat aali aani ti ukal manadata mandata he vistarane, kholavar jaun lihayala have ase aapoaap janavale. Tyamule Sthalantar che Jagadish-Sawitri-Nandita jevha majhya manat ubhe rahile tevhach tyanchya natyachi vyamishrata majhya lakshat rahili. Ti tigh, iataki kahi majhya manat tyakalat ghar karun rahili hoti ki tyach sumaras ghetalela ek anubhav mi tyanchya marfatach mandala aahe. Sthalantar chya aadhi lihileli ti ek dirgh katha aahe. ‘Pravas’. Ti lihun prakashit jhalyanantar mi ‘Sthalantar’ lihu lagale. Katha lekhan toparyant mi javaljaval ekayaki kele hote, badal far kami karat ase. Arakhade tar nahitach. Ekada lihile ki tech shevatache. Kvachitach lihitalihita kahi kami kele, kahi badalale ase jhale tarach. Pan Sthalantarche mi javalpas 4 poorn kharde lihile dar veli he evhadhe lihun jhale ki ure fakt asamadhan. Mag poonha pahilyapasun lihayala suruvat. Pratyaksha lekhanacha, mi tyat guntalele asale ki mala kadhich kantala yet nahi. Tyamule punha punha lihile tarihi samadhan navhate.

Mag tya char khardyanantar mala ‘tu-mi’ cha swar gavasala. Jagadish-Nandita yancha ekmekanshi honara to samvad aahe. Patra he tyache bahyarup kimva nimitt. Khara to satatacha samvadach aahe. Tyanusar mi matra lihitach gele. Te lihitana mala jagadish agadi ajubajula asava, vavarava tasa disat hota. Itaki mi jhapatun gele hote. ‘Jagadishmay’ jhale hote. Sthalantar madhye lihile tyapeksha kititari adhik tapashil mala manat disale hote. Jagadish che ghar, bhovatal, Nanditachya lahanpanache tiche vavarane, tiche mothe hone, tichi jagadish madhali guntavanuk, nantarachi ti vyamishra guntagunt. Te sare lahansahan tapashilahi majhya manat jivant hote.

Pan katha-kadambari lihitana manatach ek nivad karavi lagate. Yala kuthale nemaniyam asat nahit. Pan kay mandayache aani kay nahi he kuthe tari aapasukach uamajat jate. Mala aathavate aahe, eka hotakaru lekhikene mala poorvi ase vicharale hote ki kiti lihayache, kuthale tapashil dyayache lekhanat he kase tharavayache? Pan yala ashi sahajsopi uttare asat nahit. Kiti lihile mhanaje pure he sangane khup kathin aahe. Anekada lahansahan tapashil det te sare ubhe karave lagate, kityekada to fafatpasara hoto. Tya tya veli lihitanach te tharavave lagate.

Majhya purate bolayache jhale tar far poorvichya majhya laghukatha khup bandist hotya. Jaradekhil jastiche, bhovatalache tapashil tyat nasayache. Pan nantar majhe lekhan pushkal sailavat gele. Tarihi vachakanchya kalpanashakticha sahabhag khup apekshit asalyamule barechase tyanchyavar sopavaun dyayala, ughadapane na mandayala mala aavadat ase.

Katha kadambarayatali manase ekadam yetat kuthun? Vachakanach kay pan lihilyanantar malahi padalela to prashna asato. Karan adhi mhatalyapramane mi pratyakshya anubhavaleli manase hubehub kadhich utaravali nahit. Pan muddam ekhade gheun tyat vegale rang bharave lagale asehi ghadale nahi. Sahasa manat ubhi rahileli vyakti, adhi nav gheun yete, mag ti kashi disate, kon aahe te kalat jate. Tya vyaktichya anushangane itar vyakti, tyanchi nati disayala lagatat. Tyanchi aatachi vaye amuk itaki tar mag tyanche ajavarache aayushya, tithali nati ase disayala lagate. Yat keval vyakti aani nati evhadhach pat asato manat. Ghatana, prasang vagaire nantar yetat. Sadharan evhadhe ubhe rahile ki mi kagadavar ti nave mandat jate. Tyanchya natya-vayasakat. Ajunahi sagala pat manat ubha nasato. Sadharan kay te dhusar disat asate. Mag lihayala suruvat. Mhanaje mi lihitanahi sagale chitra majhya manat sagalya tapashilansakat susapsht asate ase nahi. Anekada suruvat kelyavarahi lekhan rengalat, kityekada badalat jate. Pushkalda tyache kahich hot nahi. Aataparyant mhanaje itakya varshat mi shekado kagad fadun fekun dile aahet. Kuthe na pathavaleli mich nakaralelya kathantil manase....

Pan ti manase manat ghatt rutaleli Asali ki sahaji piccha sodat nahit. Ti punha punha bolavat asatat, jhapatatat. Mag tyana gheun mi lihite. Ekada nahi jamale tar punha lihite. He sahasa matra kadambaribabat ghadale aahe. Kathetali guntavanuk tyamane kami kalachi asate. Kimva katha lihili ki jhalich ase hote bahuda. Tyakade parat valun tiche punrlekhan mi sahasa kelele nahi.

‘Avakash’ ya majhya kadambariche pahile lekhan purn jhale. Pan majhyach manasarakhe te mala vatat navhate. Kay kami jast aahe tehi kalat n navhate. Pan Janhavi manat hoti. Vyapunach urali hoti. Aani itar nati tya anushangane disat hoti. Tevha Gayatri, Aniket, Raghavan, Sadashivan hi manase hi hoti. Sadashivan agadi mahatbacha navhata. Kelval jyacha manat prem dadun aahe asa ek paraka, maitrinicha navara hota. Ti mi Shir. Pu. Bhagavat yanchyakade pathavali ti thodya sashankatenech. Aapalya lekhakala satat navin kay lihita aahat ase mhanun te vachayachi utsukata ahe ase kalavinare Shri. Pu. Bhagavat he atishay marmgrahi ase vachak, sampadak aahet. Tyani keval aagrahane mhatale mhanun mi to kharda pathavala. Tevha mi paradeshat rahat hote. Tyani to vachun kadhala. Aani mala patra lihile. Majhi shanka khari hoti. Tyanahi ti kadambari uni aahe kuthetari ase vatat hote. Pan te tevhadhyavar thambale nahit. Tyani mala tyabaddal lihile, prashna ubhe kele. Ek vachak mhanun shanka upasthit kelya. Tya patrane ek prakashjhotane andharya kholitale na mahit asalele kanekopare ujalun javet tase jhale.

Mi ti kadambari bajulach sarayala nighale hote pan Shri. Pu. Bhagavatanchya patrane tila vachavale. Te vachale aani majhya manatali Janhavi punha jagrut jhali. Eka navya urmine mi punha lihayala basale. Punrlekhan eka jhapatalelya avasthet kele aani mala sagalyanche navech rup disale. Sagalich nati adhik spashta disali pan Sadashiv poornach vegala vagala, vikasit jhala. Mahatvacha jhala. Lihun jhalyavar mala andaj yeto ki majhya lekhanatali manase kuthun aali aahet. Ti pratyakshatali hubehub nasalyane aani mulat tyanchyat khup misalan asalyane, kalpanetahi ti barich sajavun nighalyane bahutek vela fakt malach tyanchya aat dadalelya kharya vyakti thauk asatat. Tyatun majhya vastav ayushyala olakhanari far kami manase majhe lekhan vachatat. Mahanje majhaya chanagalya vachakanpasun majhe khajagi aayushya dur aahe aani bhasha yet nahi kimva sahityat ras nahi ya karananmule mala javalun olakhanari manase majhe lekhan vachatach nahit. Yacha khup motha fayada mala milala satat aahe. Kuthalyach tarhecha avaghadalepana mala lihitana janavat nahi. Vachale tar kunala kon kay te kalel yachi dhasti balagayache karanach rahat nahi.

Yamule lekhana nantar anekada tar kahi kalanantar malach tya vyaktirekhemagala khara manus umagato. Te ashachrya asate, gammathi.
Tarihi bahutekada te majhyapuratech rahate. Ya sagalaya prakriya ghadat asata majha lekhan pravas ha majhach asato. Lihitana na te mi kuanala dhakhavate na kunashi tyabddal bolate. Mi satat durchya pradeshat asalyamule tashi kadhi velach aali nahi. Mag savay jhali.

‘Aapan ka lihito’ he vishad karatana eka lekhakane mhatalele majhya lakshat rahilele aahe ki sagale anubhav, duhkh, bhavana shabdat mandun takalyavar te kagadakade pravahit hote aani aat rahat nahi ya karanasathi to lihito. Lekhan ya swarupachi madat karate he tar kharech aahe. Mala vatate pratyek lekhakala ase ‘mokale hone’ have asate. Te srvarthane jamelach ase nahi pan ti ek garaj asate. Mi dekhil kityekada majhya ‘mansankaravi’ase kagadavar otun mokali jhale aahe. Fakta te mala vegalya swarupat mandave lagate. Tasechya tase utaravane kadhi kelele nahi mi. Ya pravruttimule mi ‘Arth’ hi dirgha katha, ‘Aavartan’ hi kadambari lihili. Na talata yenare duhkhbhog, tyatun jatana vatyala yenarya vedana he tar pratyekachyahc aayushyatale bhag asatat. Eka parine aavishkar karanarya kalavantakade kadachit te aapalya krutitun mandun takayachi sandhi asalyane tyakade adhika vyapakatene, kholine baghata yet asave, mhanun mag lekhakane lihilyavar vachakala te aapalese vatu shakate. Are ha tar aapalach udgar ase vachanaryala vatale ki aapoaap doghancha samvad ubha rahato. Mag lekhachya drushtine vachak adrishya asala tarihi......

majhe vachak majhya drushtine asech mala mahita nasalele, durvar adrushya asalele asatat. Je kuni asatat te kon, kuthe, kiti yacha kadhi mala patta lagala nahi. Kvachit kadhi kuni patra lihun samvad sadhala ase hotehi. Tevha anand hoto. Pan tyapalikade vikhuralele char anam vachak aahet hech manat dharun mi lihit rahile aahe. Tyamule punha mul ‘ Aapan ka lihito aahot’ ya prashnapashi aalyavar ‘swatahasathi’ he uttar adhi milate. Pan te poornpane khare nahi karan te keval swatahasathi asate tar
vachakanparyant pohochanyachi garajach uarat nahi. Tevha lekhan prakriya swatahasathi aani te lihun tyaveli tari ‘poorna’ jhale ashi bhavana aali ki to anub hava vatun ghenyasathi, ‘aavishkar’ karanyasathi mhanaje te itaranparyanta pohochel ashasathi, he yache poorna uttar asave.

Lekhakala survat karata pushkal kahi mandayache aahe, nave nave lihayache aahe ase vatane swabhavik aahe. Pan barechse lihun jhale ki aapan punha punha tech mandato aahot ka asa prashn kharya lekhakala nehamich padato. Eka parine te kharehi asate karan manavajatichya ya akhand pravahachya itihasat aani vishvachya ya prachand pasaryat aapan ek naganya manus. Aapan ‘ navi’ aani ‘mulaswarupi’ ashi kay bhar ghalanar asato. Tarihi aapalaya mhanun vatyala je yete tya anushangane yenare vichar, shodh, prashn he sagale aapalayapurate mhanun navyane mandat jato aapan aani eka vatene vishist antar chalalyavar he aadhich lihun jahle aahe ashi bhavanahi yete.

Tarihi kityekada navya shakyata khunavat rahatat. Magachya lekhanat je sutun gelele asate te bolavat rahate. Asahi hote. Kadhitari tyacha puresa shodh ghetalela nasato, tyacha neet vistar jhalela nasato tyamule tya goshtina parat ekada hat ghalavasa vatato.

Mala vatate, lekhika mhanun nehamich ek asamadhan sobat asate. Nirmiticha anand, manase mandali ki tyanchi sobat he kitihi sukhavanare asale tari te kayamache purat nahi. Tyapalikade kahitari rahun gele, adhik mandayala have hote, niralayach angane baghayala have hote kimva ekhade par sutunach gele ashi rukhrukh kayam asate. Kadachit he asamadhanach navin kahi lihayala udyukt karit asave. Eravi sagale cchan lihun jhale aahe aapalya hatun ase vatayala lagale tar navin kahi lihitach yenar nahi.

Aataparyant mandaleli kityek ‘manasa’ anekada manat sobat karat asatat. Aani kahi vela tar tyanche na lihilele pudhache aayushya aani gosht manat disat asate. Sthalantar chi Nandita paradeshi gelyavar kay jhale aani tichi aani Jagadish chi pudhachi bhet keva jhali he mi manat pahile aahe. Pan lihilele nahi. Tya arthane kadachit gosht rachanyachi gosht chaluch asavi. Tashich rahavi.SANIYA
[ Kathashri 2002]

3 comments:

mayu...n mayu. said...

hello
saniya
me nandu.sthalantar madhli nandita...ascharya vatla asel?pan gammat nahi.pratyakshaat naav dusrre ahe majhe...pan tula /tumhala(kase sambodhu samjat nahi)..hakkane bolavese vat te..mhanun mi tujhyaparyant pochnyacha prayatna karit aahe..geli 3 years mi tujha sthalantar tabbal 200 chya var velqa vachle aahe...sthalantar madhli rekhatleli characters jivant aahet he kase patvun deu tumhala...tumhi mhanaal..sthalaantar vachlyavar saglyanach ase vaatel...pan nahi...tumchya pustakachi saglyaat mothi fan mich ahe..he record konich todu shakat nahi.majha swapna ahe- writer vhaycha...writer jhalyavar...mala interview madhe vichartil ki tumhi konakadun inspiration ghetla tar mi saangin -saaniya...mi khup excitement ne tumhala he sagla lihite aahe..pan mala tumchyaparyant pohochayla aavdel..tasa jhala tar majhya janmacha udhhar vagaire hoil..kharach...mi geliu 2 varshe tumhala shodhaycha prayatna karit ahe..mi hi majha blog suru kela aahe,pan mala tumcha email-id vagaire milel ka?aplya vayat barach antar aahe kadachit pan jagdishnech sangitlay,ki saniyala shodhun kadh...thatta keli...pan he asa informal letter mi tumhala lihilay ..tyabaddal sorry.pan tumchya reply chi vaat baghin..geli 3 varshapasunchi fan ahe mi tumchi... ata..tyamule tumchyaparyant pohochnyache marg mi kayam shodhat rahin..tyaadhich jar tumcha reply aala tar...i will be the happiest person on earth..

mayuree
9987346490
mayuree.jain@yahoo.com
blogname-totheparadiseisland@blogspot.com

mayu...n mayu. said...

hello
saniya
me nandu.sthalantar madhli nandita...ascharya vatla asel?pan gammat nahi.pratyakshaat naav dusrre ahe majhe...pan tula /tumhala(kase sambodhu samjat nahi)..hakkane bolavese vat te..mhanun mi tujhyaparyant pochnyacha prayatna karit aahe..geli 3 years mi tujha sthalantar tabbal 200 chya var velqa vachle aahe...sthalantar madhli rekhatleli characters jivant aahet he kase patvun deu tumhala...tumhi mhanaal..sthalaantar vachlyavar saglyanach ase vaatel...pan nahi...tumchya pustakachi saglyaat mothi fan mich ahe..he record konich todu shakat nahi.majha swapna ahe- writer vhaycha...writer jhalyavar...mala interview madhe vichartil ki tumhi konakadun inspiration ghetla tar mi saangin -saaniya...mi khup excitement ne tumhala he sagla lihite aahe..pan mala tumchyaparyant pohochayla aavdel..tasa jhala tar majhya janmacha udhhar vagaire hoil..kharach...mi geliu 2 varshe tumhala shodhaycha prayatna karit ahe..mi hi majha blog suru kela aahe,pan mala tumcha email-id vagaire milel ka?aplya vayat barach antar aahe kadachit pan jagdishnech sangitlay,ki saniyala shodhun kadh...thatta keli...pan he asa informal letter mi tumhala lihilay ..tyabaddal sorry.pan tumchya reply chi vaat baghin..geli 3 varshapasunchi fan ahe mi tumchi... ata..tyamule tumchyaparyant pohochnyache marg mi kayam shodhat rahin..tyaadhich jar tumcha reply aala tar...i will be the happiest person on earth..

mayuree
9987346490
mayuree.jain@yahoo.com
blogname-totheparadiseisland@blogspot.com

Sadhana Ishwar said...

Hi,

Kahitari gairsamaj hoto ahe. I know, tumacha viras hoil, pan hi post 'Saniya' yani takaleli nahi. Mala avadate 'Saniya' che likhan mhanun mich post takaleli hoti. I Hope ki ataparyant 'Saniya' barobar tumacha sampark zala asel.

Hemant